Programy unijne

Nasza firma zrealizowała szereg projektów, które po ocenach merytorycznych znalazły się na szczytach list rankingowych działań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych.

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 7 214 636,41 zł

Udział Unii Europejskiej 5 128 583,30 zł

Okres realizacji 1 czerwiec 2020 – 30 listopad 2022

Numer wniosku WND-RPPD.01.02.01-20-0179/19

Nazwa projektu Inteligentna kamera inspekcji z wymiennymi indywidualnie budowanymi modelami klasyfikatorów w samoobsługowej usłudze SaaS

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej i wzmocnienia potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie

 

INTRATEL Sp. z o. o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.02.00-20-0021/18 pn.: „Platforma Cloud computing szansą na wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa „INTRATEL „ Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0021/18-00 z dnia 19.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości eksportowych firmy INTRATEL na rynek skandynawski i kanadyjski, a co za tym idzie wzrost sprzedaży eksportowej w tych krajach.

 

Wartość projektu: 1 125 486,90 zł

Dofinansowanie:  726 775,50 zł

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 4 433 045,00 PLN

Udział Unii Europejskiej 3 373 514,18 PLN

Okres realizacji 26.04.2018 - 31.06.2021

Numer wniosku RPPD.01.02.01-20-0070/17

Nazwa projektu Badania nad urządzeniem do zaawansowanych usług bezpiecznej transmisji, składowania, współdzielenia danych w modelu chmury obliczeniowej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu


Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach


Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach