Programy unijne

Nasza firma zrealizowała szereg projektów, które po ocenach merytorycznych znalazły się na szczytach list rankingowych działań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych.

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 120 761,40 PLN

Udział Unii Europejskiej 62 589,75 PLN

Okres realizacji 01.01.2015 - 31.03.2015

Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.05.02.00-20-041/14-00

Nazwa projektu Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12kW na budynku przedsiębiorstwa Intratel Sp. z o.o

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej V Rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 4 354 125,00 PLN

Kwota dofinansowania2 944 530,00 PLN

Okres realizacji 1.01.2012 - 30.06.2015

Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.01.04.00-20-002/11

Nazwa projektu Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 645 550,00 PLN

Udział Unii Europejskiej 419 607,50 PLN

Okres realizacji 01.04.2013 - 20.11.2013

Umowa o dofinansowanie WND-RPPD.01.04.02-20-090/12

Nazwa projektu Usprawnienie przepływu informacji i dokumentów w spółce Intratel oraz zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 24 005,23 PLN

Kwota dofinansowania 17 486,42 PLN

Okres realizacji 10.2011

Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.06.05.02-00-226/11

Nazwa projektu Rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej na Taiwan

 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 489 830,00 PLN

Kwota dofinansowania 240 150,00 PLN

Okres realizacji 30.10.2008 - 30.06.2009

Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-20-030/09-00

Nazwa projektu Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy Intratel Sp. z o.o.

 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.

Wartość projektu 485 120,00 PLN

Udział Unii Europejskiej 274 897,70 PLN

Okres realizacji 01.03.2010 - 14.03.2011

Umowa o dofinansowanie WND-RPPD.01.04.02-20-101/08

Nazwa projektu Rozszerzenie oferty spółki Intratel o innowacyjną usługę obsługi klienta- Help Desk

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa